Ga naar de inhoud

Waarom zending en wat is het?

Het grote verhaal van de Bijbel

We weten allemaal wel dat er wat teksten zijn in de Bijbel die een opdracht tot zending geven. De meest bekende is natuurlijk Mattheus 28:19. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

Dus prima, goed dat er zendelingen zijn.

Maar wat is zending precies?
Is zending iets wat enkele avontuurlijke types zich op de hals halen wanneer ze zich aangesproken voelen door de zendingsteksten in de Bijbel?
Is zending iets wat mensen die uitblinken in barmhartigheid doen om de wereld een beetje beter te maken?
Dat kan.
Maar wat zegt de Bijbel over wat zending is?

In deze blog hoop ik jullie te kunnen laten zien dat de Bijbel niet zomaar een aantal teksten bevat over zending, maar dat de héle Bijbel een missionair boek is. Want waar gaat de Bijbel nu uiteindelijk over?

Ja, zeg het maar. Waar gaat de Bijbel over? Wat is nu de ultieme kern van de boodschap?
Wat is het grote verhaal dat alle individuele Bijbelteksten omvat?

We kunnen het vast wel met elkaar eens worden dat de Bijbel het boek van God is. Dat het in dat boek gaat over hoe God Zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde stuurde. En waarom? Omdat Hij de wereld zo lief had. Maar waartoe?

De Emmaüsgangers worstelden ook met de vraag waartoe Jezus was gekomen. Kwam Hij niet om Israël te verlossen? Een paar dagen geleden was Hij gevangen genomen, gekruisigd en gestorven. En nu beweren de vrouwen dat Zijn graf leeg is. Hoe zit het nu, wat heeft dit alles te betekenen?
Jezus neemt hen dan mee op een reis door de Schriften (die wij nu kennen als het Oude Testament); En Hij begon bij Mozes en de Profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was (Lukas 24:27).
Later in het gezelschap van de elf discipelen benadrukt Hij nogmaals dat het verhaal van het Oude Testament opbouwt naar Zijn komst. En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. Toen opende Hij hun verstand zodat zij de schriften begrepen (Lukas 24:44-45).

Als je een doorsnee kerkganger bent, heb je vast en zeker genoeg preken gehoord die je meevoerden in de Messiaanse betekenis van het Oude Testament. Maar we hebben nog een Testament, het Nieuwe. Hoe gaat het verhaal verder na Jezus’ komst? Na Zijn dood en opstanding?
En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen (Lukas 24:46-48).

Jezus was gekomen om verlossing te brengen voor Israël. Een verlossing van zonden. Was het verhaal daarmee klaar? Het Oude Testament was vervuld. En nu? Het verhaal heeft een vervolg; in Zijn Naam moet onder álle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Daar verhaalt het Nieuwe Testament van. In feite is het Nieuwe Testament een product van die prediking. Meer dan de helft ervan is namelijk geschreven door mensen die betrokken waren bij het verkondigen van die boodschap over culturele grenzen heen. Daarnaast is het Nieuwe Testament een getuige van de ultieme missie van God. God zond Zijn Zoon Jezus Christus. Waartoe? Om ál de volken tot discipelen van Jezus te maken.

Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. (Filippenzen 2:9-11)

Zending is niet zomaar één van de dingen die in de Bijbel worden genoemd. De rode draad door de Bijbel is de missie van God de Vader, die Zijn Zoon zond als Messias om niet alleen Zijn volk Israël maar ook de heidense volken te brengen tot aanbidding van Zijn Zoon, tot glorie van de Vader Zelf. De missie van God is waar de Bijbel in essentie over gaat. Het is het grote plaatje wat alles omvat.

Dáárom zending!

In een volgende blog hoop ik verder in te gaan op de vraag wat zending nu precies is.

Wil je weten waar ik mijn ideeën vandaan heb?
Bovenstaande is gebaseerd op het boek The Mission of God: Unlocking the Bible’s Grand Narrative. Geschreven door Christopher J.H. Wright.

Heleen Molenaar-Huisman (Penningmeester TFT)

Facebook
Twitter
LinkedIn